Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

PÖRSSITIEDOTE 07.02.2003

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ   Pörssitiedote 7.2.2003 klo 8.30   1(20)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

Osakekohtainen tulos oli 0,90 (1,30) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 14,5 prosenttia. Konsernin velkaantumisaste oli -5,6 prosenttia.
Tilauskanta oli vuoden lopussa 308,4 miljoonaa euroa. Hallitus esittää
osingoksi 0,60 euroa osakkeelta, mikä vastaa 66,7 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta.

Konsernin tulos ja tase

Maailmantalous on ollut taantumassa vuodesta 2001 lähtien. Heikko
suhdanne vaikutti sekä Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskuntaan
että konsernin omaan toimintaan. Liikevaihto laski 5,7 prosenttia ja
oli 407,0 (edellisvuonna 431,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 18,4
(28,0) miljoonaa euroa eli 4,5 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Vaikea
suhdannetilanne huomioiden konsernin liikevoitto oli tyydyttävä, mutta
vuodelle 2002 asetettuja tavoitteita alhaisempi. Osakekohtainen tulos
oli 0,90 (1,30) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuottotavoite on 20 prosenttia. Vuoden
2002 toteutunut sijoitetun pääoman tuotto oli 14,5 (21,2) prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Omavaraisuusaste nousi 51,0 (48,9)
prosenttiin. Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä.
Velkaantumisaste oli -5,6 (-3,0) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Markkinatilanne ja suhdannenäkymät ovat poliittisesta epävarmuudesta
johtuen haastavat vuonna 2003. Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-
asema, tilauskanta ja taserakenne ovat kuitenkin hyvät. Konsernin
kustannusrakenne on vuonna 2002 keventynyt sopeuttamistoimenpiteiden
seurauksena. Liiketoimintaryhmien näkymiin ja konsernin tilauskantaan
perustuen konsernin tuloksen arvioidaan paranevan vuonna 2003
edellyttäen, että yleinen suhdannetilanne ei vuoden aikana enää
heikkene. Eräiden tilauskannassa olevien merkittävien projektien
kuormitusvaikutus alkaa vuoden toisella neljänneksellä ja siksi
konsernin tulosparannus ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle.

Tilintarkastuskertomus on annettu 6.2.2003.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Nordisk Renting Oy, Nordean tytäryhtiö, on 5.2.2003 ostanut Jaakko
Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Kauppa on jatkoa
Jaakko Pöyry Group Oyj:n pyrkimykselle keskittää taloudelliset
resurssinsa yhtiön päätoimialaan, suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan. Kauppa parantaa Jaakko Pöyry Groupin tulosta
ennen satunnaisia eriä vuodelta 2003 noin 11 miljoonalla eurolla.
Konsernin velkaantumisaste paranee -5,6 prosentista noin -21
prosenttiin. Kaupasta saatua voittoa ei ole huomioitu yllä esitetyssä
tulevaisuuden näkymät -kohdan tulosarviossa vuodelle 2003.


                                2(20)

Osinko

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että joulukuun 31. päivänä 2002 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja että osinko
maksetaan 17.3.2003.

Varsinainen yhtiökokous

Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.3.2003
Pöyry-talossa Vantaalla.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan erillisellä tiedotteella
7.2.2003 klo 9.00.

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2002
Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä vastuut
Konsernin tunnusluvut


JAAKKO PÖYRY GROUP OYJErkki Pehu-Lehtonen         Teuvo Salminen
Toimitusjohtaja           Toimitusjohtajan sijainen


Lisätietoja:
Erkki Pehu-Lehtonen, toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2999, 0400 468 084
Teuvo Salminen, toimitusjohtajan sijainen, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 2872, 0400 420 285
Satu Perälampi, sijoittajasuhteet, Jaakko Pöyry Group Oyj
Puh. (09) 8947 3002, 040 526 3388

www.poyry.com

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
                                3(20)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2002

Konsernin tulos ja tase

Maailmantaloudessa on vallinnut taantuma vuodesta 2001 lähtien.
Merkittävää muutosta parempaan saataneen odottaa ainakin vuoden 2003
jälkipuoliskolle. Talouskehitystä varjostaa myös useat poliittiset
epävarmuustekijät.

Heikko suhdanne vaikutti sekä Jaakko Pöyry Group -konsernin
asiakaskuntaan että konsernin omaan toimintaan. Konsernin liikevaihto
laski 5,7 prosenttia ja oli 407,0 (edellisvuonna 431,8) miljoonaa
euroa.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liikevoitto oli 18,4 (28,0) miljoonaa
euroa eli 4,5 (6,5) prosenttia liikevaihdosta. Vaikea suhdannetilanne
huomioiden konsernin liikevoitto oli tyydyttävä, mutta vuodelle 2002
asetettua tavoitetta alhaisempi. Konsernin liikevoitossa on otettu
huomioon 4,5 (4,0) miljoonan euron poistot konserniliikearvosta. Voitto
ennen satunnaisia eriä oli 18,1 (26,3) miljoonaa euroa. Konsernin
voitto tilikaudella oli 12,3 (18,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen
tulos 0,90 (1,30) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,5 (21,2)
prosenttia.

Konsernin taserakenne on hyvä. Tilikauden aikana on jatkettu
toimenpiteitä taseen vahvistamiseksi edelleen. Konsernin
omavaraisuusaste nousi 51,0 (48,9) prosenttiin. Konsernin maksuvalmius
on hyvä. Vuoden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 26,0
(32,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 19,9 (29,2) miljoonaa
euroa. Velkaantumisaste oli -5,6 (-3,0) prosenttia.

Liiketoimintaryhmät

Jaakko Pöyry Group -konsernin emoyhtiö on Jaakko Pöyry Group Oyj.

Jaakko Pöyry Group -konserni keskittyy kolmeen ydinliiketoiminta-
alueeseen: metsäteollisuuteen, energiaan sekä infrastruktuuriin ja
ympäristöön.

Jaakko Pöyry Group -konsernin liiketoiminnasta vastaa neljä
liiketoimintaryhmää: Metsäteollisuus, Metsäteollisuuden konsultointi,
Energia ja Infrastruktuuri & ympäristö.

Metsäteollisuus

Jaakko Pöyry -liikenimellä toimiva Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä
suunnittelee ja toteuttaa eri suuruisia investointiprojekteja sellu- ja
paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Palvelut kattavat
tuotantolaitoksen koko elinkaaren: uudet laitokset, uusintahankkeet ja
lähipalvelut. Liiketoimintaryhmän palveluksessa työskenteli vuoden 2002
lopussa 1891 henkilöä. Liiketoimintaryhmä on alansa globaali
markkinajohtaja.
                                4(20)

Heikko suhdannekehitys on pitänyt metsäteollisuuden
investointiaktiviteetin alhaisena vuonna 2002. Lukuisia esitutkimus- ja
esisuunnitteluprojekteja on tehty, mutta toteutusprojektien aloitukset
ovat viivästyneet. Tämä on vaikuttanut liiketoimintaryhmän tulokseen
vuoden jälkipuoliskolla. Liiketoimintaryhmän kapasiteetti on ollut
vajaakäytössä erityisesti Ruotsin ja USA:n yksiköissä. Kapasiteettia on
sopeutettu vastaamaan kysyntää ja tämän seurauksena henkilöstön määrä
on alentunut edellä mainituissa ja eräissä muissa yksiköissä noin 50
henkilöllä. Kulurakenne on saneeraus- ja säästötoimenpiteiden
seurauksena vuositasolla keventynyt noin 4 miljoonalla eurolla.
Toiminnan sopeuttamisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat
tilikaudella noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden liikevaihto oli 137,9 (150,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli 13,3 (17,8) miljoonaa euroa eli 9,6 (11,9) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli olosuhteisiin nähden tyydyttävä.
Tilauskanta oli vuoden lopussa 77,7 (74,2) miljoonaa euroa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Jaakko Pöyry Consulting -liikenimellä toimiva Metsäteollisuuden
konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa strategiaan ja operatiiviseen
liiketoimintaan liittyviä sekä investointipankkitoiminnan palveluja.
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa 272 henkilöä.
Liiketoimintaryhmä on alansa globaali markkinajohtaja.

Liiketoimintaryhmän asiakkaat keskittyivät vuonna 2002 lyhyen
tähtäyksen kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen ja kustannusten
leikkauksiin. Tästä syystä konsultointipalveluiden kysyntä oli
tilivuonna laimeaa. Markkinatilanne vaikeutui loppuvuonna erityisesti
USA:ssa ja Aasiassa sekä investointipankkitoiminnassa.
Yrityskauppajärjestelyjä ei tuloutunut vuoden viimeisellä
neljänneksellä, toisin kuin syksyllä ennakoitiin. Vuoden viimeiselle
neljännekselle kirjattiin myös luottotappioita eräistä erääntyneistä
saatavista Aasiassa. Liiketoimintaryhmän toimintaa on sopeutettu
vastaamaan alentunutta kysyntää. Henkilökunnan määrää on supistettu
noin 20 henkilöllä. Kulurakenne on saneeraus- ja säästötoimenpiteiden
seurauksena keventynyt vuositasolla noin 2,5 miljoonalla eurolla.
Toiminnan sopeuttamisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat
tilikaudella noin 1 miljoona euroa.

Tilikauden liikevaihto oli 35,8 (46,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli
0,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 0,4 (2,8) prosenttia liikevaihdosta.
Tilikauden tulos oli pettymys ja selkeästi alle asetettujen
tavoitteiden. Tilauskanta oli 7,5 (18,5) miljoonaa euroa. Tilauskannan
aleneminen johtuu pääosin tammikuussa 2002 myydyn JP Development
-toiminnan tilauskannan poistumisesta.

Energia

Electrowatt-Ekono -liikenimeä käyttävän Energia-liiketoimintaryhmän
toiminta-ajatuksena on tuottaa johtavana kansainvälisenä
energiakonsulttina kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka

                                5(20)

kattavat koko arvoketjun strategisesta konsultoinnista projektien
toteutukseen, laitosten käyttöön ja kunnossapitoon sekä
modernisointeihin. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli vuoden 2002
lopussa 1094 henkilöä. Liiketoimintaryhmä on globaalisti alallaan
kolmen - viiden suurimman yhtiön joukossa.

Energiatoimialan markkinat olivat vuonna 2002 vaikeat yleisestä
talouskehityksestä, energia-alan alhaisesta kysynnästä ja alalla
tapahtuneista merkittävistä rakennemuutoksista johtuen. Energia-
liiketoimintaryhmä on vuodesta 2001 lähtien sopeuttanut toimintaansa
vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Henkilökunnan määrä on vuoden 2001
alusta supistunut noin 200 henkilöllä. Vuonna 2002 henkilöstön määrä
aleni noin 100 henkilöllä. Kulurakennetta on kevennetty vuositasolla
noin 9,5 miljoonalla eurolla. Toiminnan sopeuttamisesta aiheutuneet
kertaluonteiset kulut olivat tilikaudella noin 1,2 miljoonaa euroa.
Tämän lisäksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on huomioitu 1,5
miljoonan euron kuluvaraus koskien toimintaa Latinalaisessa Amerikassa
ja erityisesti projekteja Argentiinassa.

Tilikauden liikevaihto oli 111,2 (127,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
oli -0,7 (-0,6) miljoonaa euroa eli -0,7 (-0,5) prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus oli epätyydyttävä. Liikevoitto kehittyi
suotuisasti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 1,5 miljoonaa
euroa. Tilauskanta oli 123,8 (123,5) miljoonaa euroa.

Infrastruktuuri & ympäristö

Jaakko Pöyry Infra -liikenimellä toimiva Infrastruktuuri & ympäristö
-liiketoimintaryhmä toimii kolmella toiminta-alueella:
liikennejärjestelmät, vesi ja ympäristö sekä rakentamisen palvelut.
Liiketoimintaryhmä tarjoaa kaikilla näillä alueilla konsultointi- ja
suunnittelupalveluja, rakentamis- ja projektinjohtopalveluja, käyttö-
ja kunnossapitoasiantuntemusta sekä teknologian siirtoon liittyviä
palveluja. Jaakko Pöyry Infran palveluksessa oli vuoden lopussa 1342
infrastruktuuri- ja ympäristöasiantuntijaa. Liiketoimintaryhmä on
alallaan eräs suurimpia eurooppalaisia yhtiöitä.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän toiminta jatkui
vakaana. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi vuonna 2002 ja oli
122,7 (107,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,5 (7,9) miljoonaa
euroa eli 6,9 (7,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli hyvä ja
asetettujen tavoitteiden mukainen. Tilauskanta oli vuoden lopussa 99,4
(103,7) miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group Oyj, konsernin emoyhtiö, on veloittanut
liiketoimintaryhmiltä konsernin yleiset hallinnointi- ja emoyhtiön
kulut. Veloitettu suhteellinen osuus perustuu liiketoimintaryhmien
henkilöstökustannuksiin.

Konsernirakenteen kehittäminen

Jaakko Pöyry Group -konsernin asiakaskunta kansainvälistyy ja
keskittyy. Kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa kautta konserni voi
palvella asiakkaitaan neuvonantajana ja projektien toteuttajana sekä
                                6(20)

globaalisti että paikallisesti. Jaakko Pöyry Group -konsernin
paikallisverkosto tarjoaa asiakkaille hyvän vaihtoehdon heidän
ulkoistaessaan omia suunnittelu- ja toteutuspalvelujaan. Konserni
pyrkii edelleen aktiivisesti laajentamaan toimistoverkostoaan.
Tavoitteena on myös lisätä teknologiaosaamista hankkimalla konsernin
omistukseen pääliiketoiminta-alueiden teknologiajohtajia, joiden
osaamista voidaan myös myydä tehokkaasti konsernin maailmanlaajuisen
verkoston kautta.

Suuntaamalla toiminta enenevässä määrin suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan halutaan parantaa konsernin suhteellista
kannattavuutta. Kokonaisurakointitoimintaa on supistettu ja lisäksi
sille on asetettu korkeammat tuottovaatimukset yksittäisissä
projekteissa. Kokonaisurakointitoimintaa harjoitetaan ainoastaan
Energia-liiketoimintaryhmässä ja tavoitteena on, että
kokonaisurakointitoiminnan volyymi olisi korkeintaan 30-40 prosenttia
liikevaihdosta. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin osuutta koko konsernin
liikevaihdosta.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on laajentanut toimintaansa Pohjois-
Amerikassa ostamalla kanadalaisen metsäteollisuuden suunnittelutoimisto
Ajami, Bédard, Gagnon, Sexton Inc.:n liiketoiminnan. Toimintaa on
jatkettu konsernin sataprosenttisesti omistaman Jaakko Pöyry ABGS
Inc.:n nimissä. Yhtiö on konsolidoitu Jaakko Pöyry Groupiin 1.7.2002
alkaen. Ostetun yksikön palveluksessa työskentelee noin 100
metsäteollisuuden asiantuntijaa ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli noin
14 miljoonaa euroa.

Jaakko Pöyry Group -konserni on myynyt Chilessä toimivan Jaakko Pöyry
Electrowatt (Chile) S.A.:n yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2001 oli 0,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on
noin 20 henkilöä. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista vuosina 2001 ja
2002. Kaupalla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen vuonna 2002.

Metsäteollisuuden globalisoitumisprosessin vuoksi Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän paikallisverkoston kattavuutta on tarkoitus lisätä
erityisesti Manner-Euroopassa.

Metsäteollisuuden konsultointi

Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmä on kannattavuuden
parantamiseksi ja toiminnan keskittämiseksi konsultointi- ja
investointipankkitoimintaan myynyt 28.1.2002 tehdyllä kaupalla 75
prosenttia sen 90-prosenttisesti omistamasta JP Development
-toiminnasta. JP Developmentin liikevaihto oli vuonna 2001 noin 7
miljoonaa euroa ja tulos oli lievästi tappiollinen.

Energia

Energia-liiketoimintaryhmässä konsernirakenteen kehittämistoimenpiteet
vuonna 2002 tähtäsivät ensisijaisesti liiketoimintaryhmän
kannattavuuden parantamiseen.
                                7(20)

Tammikuussa 2002 on ostettu Stora Enso Oyj:ltä voimalaitosten
ilmapäästömittauksiin ja prosessianalyyseihin erikoistunut yksikkö
Suomessa. Lisäksi Energia-liiketoimintaryhmä on solminut
yhteistyösopimuksen GreenStream Network Oy:n kanssa ja ostanut 13,3
prosentin osuuden yhtiöstä. GreenStream Network on ensimmäinen
päästöyksiköiden ja vihreiden sertifikaattien välitykseen keskittyvä
yhtiö Pohjoismaissa.

Liiketoimintaryhmän tavoitteena on laajentaa paikallisverkostoaan
Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä
liiketoimintaryhmän teknologiaosaamista erityisesti uusiutuvien
energialähteiden sekä ympäristönsuojelun alueilla.

Infrastruktuuri & ympäristö

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä on vuoden 2002 alussa
ostanut saksalaiselta Heusch/Boesefeldt GmbH:lta sen
liikennejärjestelmien konsultointiin erikoistuneen liiketoiminnan.
Ostettujen yksiköiden palveluksessa on 55 henkilöä ja niiden
liikevaihto on 3,4 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmän toimistoverkostoa ja osaamispohjaa on tarkoitus
laajentaa liikennejärjestelmien sekä vesi- ja ympäristötoimintojen
osalta Euroopassa ja Aasiassa.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta on tilikaudella säilynyt hyvänä. Tilauskanta oli
vuoden 2002 lopussa 308,4 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2001 lopussa
oli 319,9 miljoonaa euroa. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen
tilauskanta kasvoi tilikaudella 3,5 miljoonaa euroa ja on korkeimmalla
tasollaan konsernin historiassa (301,6 miljoonaa euroa).
Kokonaistoimitusprojektien tilauskanta laski 15,0 miljoonaa euroa.
Konsernin tilauskanta kasvoi 6,6 miljoonalla eurolla vuoden viimeisellä
neljänneksellä.

Konsultointi- ja suunnitteluliiketoimintojen tilauskannan kasvu
heijastaa konsernin tavoitetta lisätä näiden toimintojen osuutta
liikevaihdosta ja parantaa siten konsernin suhteellista kannattavuutta.

Konsultoinnin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimeksiantojen osuus
konsernin tilauskannasta on kasvanut. Nämä toimeksiannot ovat
lyhytkestoisia ja tuloutuvat osittain liikevaihtoon ilman kirjautumista
tilauskantaan.

Tutkimus ja kehitys

Jaakko Pöyry Group -konsernin tutkimus- ja kehitys -yhteistyöryhmä
koostuu liiketoimintaryhmien, IT-asiantuntijoiden ja yhtiön johdon
edustajista. Ryhmän päätavoitteena on edistää sisäistä T&K-yhteistyötä,
auttaa lisärahoituksen hankinnassa ja asiakkaiden kytkemisessä
kehitysprosesseihin sekä varmistaa yhteys strategisiin tavoitteisiin.


                                8(20)

Jaakko Pöyry Groupissa on vuosittain meneillään satoja tutkimus- ja
kehitysprojekteja jotka perustuvat henkilöstön osaamiseen, kokemukseen
ja innovatiivisuuteen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa tutkitaan ja
kehitetään ideoita hyödyntämällä konsernin poikkitieteellistä tekniikka-
ja teknologiaosaamista. Kehitystoiminnan tavoitteena on parantaa omaa
ja asiakkaiden kilpailukykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut ovat
pääosin osa asiakastyötä ja siten niiden rahallista arvoa ei voi
määrittää. Tuotot ja kulut on kirjattu tilikaudella
tulosvaikutteisesti.

Investoinnit ja poistot

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,6 (8,0) miljoonaa euroa.
Investoinneista 9,1 (7,9) miljoonaa euroa oli tietokoneohjelmistoja ja
-laitteita sekä tietojärjestelmiä. Yritysostoihin kohdistuneet
investoinnit olivat 2,5 (0,1) miljoonaa euroa.

Konsernin poistot olivat tilikaudella 13,3 (13,2) miljoonaa euroa,
josta konserniliikearvon poisto oli 4,5 (4,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä. Vuoden lopussa
konsernin likvidit kassavarat olivat 26,0 (32,5) ja korolliset velat
19,9 (29,2) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttämättömät
luottolimiitit olivat 26,2 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste vuoden
lopussa oli -5,6 (-3,0) prosenttia. Konsernin viimeisen neljänneksen
kassavirta oli vahva ollen 14,7 miljoonaa euroa positiivinen.

Osakepääoma ja osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 hyväksyi hallituksen ehdotuksen
mitätöidä yhtiön hallussa olleet 309 300 omaa osaketta ja alentaa
yhtiön osakepääomaa 13 932 861 eurosta 13 623 561 euroon. Osakkeiden
lukumäärä oli mitätöinnin jälkeen 13 623 561. Vuoden 2002 aikana on
vuoden 1998 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkitty
yhteensä 168 040 uutta osaketta. Merkintöjen jälkeen osakkeiden
lukumäärä on 13 791 601.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 antoi hallitukselle valtuutukset
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
Valtuutusten kohteena on enintään 662 332 osaketta eli 5,0 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeita voidaan hankkia
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita hankitaan
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa ja vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta.                                9(20)

Yhtiö on Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla 30.9.-7.10.2002
hankkinut yhteensä 10 000 omaa osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-
arvo on yhteensä 10 000 euroa. Keskimääräinen hankintahinta oli 12,88
euroa osakkeelta eli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Ylin hankintahinta
oli 13,00 euroa ja alin 12,82 euroa. Hankittujen osakkeiden määrä
vastaa 0,1 prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Omien osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Valtuutuksesta on jäljellä 652 332 osaketta.
Valtuutus on voimassa 6.3.2003 asti.

Osakeantivaltuutus

Varsinainen yhtiökokous 6.3.2002 valtuutti yhtiön hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja
optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000
uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Valtuutus on
voimassa 6.3.2003 asti.

Optiolaina

Jaakko Pöyry Group -konsernin henkilöstölle ja emoyhtiön hallituksen
jäsenille vuonna 1998 suunnattuun optiolainaan liittyvät
optiotodistukset oikeuttavat merkitsemään enintään 1,3 miljoonaa yhtiön
osaketta. Merkintäaika alkoi osittain 1.4.2000 (390 000 osaketta),
1.4.2001 (390 000 osaketta) ja 1.4.2002 (520 000 osaketta). Kaikkien
optiotodistusten merkintäaika päättyy 30.4.2005. Optiotodistuksilla on
merkitty yhteensä 430 615 osaketta.

Osinkopolitiikka

Jaakko Pöyry Group Oyj:n jakama osinko riippuu yhtiön tuloksesta ja
investointitarpeista. Tavoitteena on kasvattaa osaketta kohden
maksettavan osingon määrää vuosittain ja jakaa osakekohtaisesta
tuloksesta 40 prosenttia tai enemmän. Mikäli yhtiöllä on tarvetta
yritysostoin investoida yhtiön teknologiapohjan vahvistamiseen tai
konttoriverkoston laajentamiseen, osinkosuhdetta voidaan tarkistaa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitus esittää maaliskuun 5. päivänä 2003
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60
euroa osakkeelta eli yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 66,7
prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Vuoden 2001
vastaavat luvut olivat 0,60 euroa ja 46,1 prosenttia.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 6.3.2002 Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Henrik
Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jaakko Pöyry (varapuheenjohtaja), Olle
Alsholm, Matti Lehti, Harri Piehl ja Franz Steinegger.
                                10(20)

Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Erkki Pehu-Lehtonen ja
toimitusjohtajan sijaisena KTM Teuvo Salminen.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Albrecht Hagert.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Nordisk Renting Oy, Nordean tytäryhtiö, on 5.2.2003 ostanut Jaakko
Pöyry Group Oyj:n pääkonttorikiinteistön Vantaalla. Samalla Jaakko
Pöyry Group Oyj ja Nordisk Renting Oy ovat laatineet kiinteistöä
koskevan 20 vuoden vuokrasopimuksen.

Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennus on ennen tehtyä kauppaa ollut
vuokrattuna Nordea Rahoitus Oy:ltä, ja Jaakko Pöyry Groupilla on ollut
rakennukseen lunastusoptio. Tehdyllä kaupalla koko kiinteistö,
sisältäen Jaakko Pöyry Groupin pääkonttorirakennuksen, maa-alueen ja
puolet Martinparkki Oy -pysäköintitalosta, siirtyvät Nordisk Renting
Oy:n omistukseen. Jaakko Pöyry Group Oyj:llä on näihin myöhemmin
lunastusoikeus.

Kauppa on jatkoa Jaakko Pöyry Group Oyj:n pyrkimykselle keskittää
taloudelliset resurssinsa yhtiön päätoimialaan, suunnittelu- ja
konsultointitoimintaan. Kauppa parantaa Jaakko Pöyry Groupin tulosta
ennen satunnaisia eriä vuodelta 2003 noin 11 miljoonalla eurolla.
Konsernin velkaantumisaste paranee -5,6 prosentista noin -21
prosenttiin.

Kaupasta saatua voittoa ei ole huomioitu alla esitetyssä tulevaisuuden
näkymät -kohdan tulosarviossa vuodelle 2003.

Tulevaisuuden näkymät

Maailman taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri on epävarma.
Kansantalouksia on pyritty elvyttämään lukuisilla koron alennuksilla ja
verojen kevennyksillä, mutta silti miltei kolme vuotta kestäneelle
taantumalle ei voi ennustaa pikaista loppua. Toisaalta markkinoilla on
paljon likvidejä varoja ja yritysten taseet ovat pääsääntöisesti
terveet. Näin ollen suurimpien poliittisten epävarmuustekijöiden
poistuessa talouden elpyminen voi olla ripeääkin.

Jaakko Pöyry Group -konsernin taseasema, likviditeetti ja tilauskanta
ovat hyvät ja ne ovat parantuneet vuoden 2002 kuluessa. Tilauskanta on
hintatasoltaan normaali. Myös konsernin markkina-asema on tilikaudella
vahvistunut.

Metsäteollisuuden investointiaktiviteetti on ollut alhainen vuosina
2001-2002. Se on kuitenkin lisääntymässä metsäteollisuuden varautuessa
talouden toipumista seuraavaan metsäteollisuustuotteiden kysynnän
kasvuun. Myös eräät aiemmin lykätyt projektit ovat siirtymässä
toteutusvaiheeseen. Lähipalveluiden kysyntänäkymät ovat vakaat ja

                                11(20)

kasvavat ulkoistamisprosessien edetessä. Metsäteollisuus-
liiketoimintaryhmän tilauskanta on kasvanut vuoden 2002 kuluessa.
Eräiden tilauskantaan tulleiden projektien merkittävä kuormitusvaikutus
alkaa kuitenkin vasta vuoden 2003 toisella neljänneksellä.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto paranee vuonna 2003 jonkin verran
verrattuna vuoteen 2002.

Konsultointialan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittävää
kehitystä parempaan. Metsäteollisuuden keskittymisen ja
rakennemuutosten odotetaan jatkuvan, mikä tarjoaa mahdollisuuksia
Metsäteollisuuden konsultointi -liiketoimintaryhmälle sekä
konsultoinnissa että investointipankkitoiminnassa. Liiketoimintaryhmän
kustannusrakenne on keventynyt ja kannattavuuden parantamiseen
tähtääviä toimia jatketaan. Liiketoimintaryhmän liikevoitto vuonna 2003
paranee vuoteen 2002 verrattuna.

Energiatoimialan kysyntä koskien uusiutuvia energialähteitä, laitosten
modernisointeja ja konsultointia on kasvanut. Öljyn hinnan voimakkaat
heilahtelut ovat myös vaikuttamassa vaihtoehtoisten ja monimuotoisten
energiaratkaisujen toteuttamiseen. Energia-liiketoimintaryhmän uudet
palvelukonseptit, koko elinkaaren kattavat palvelut ja valitut
strategiset toiminta-alueet luovat hyvän pohjan lisääntyvälle
kysynnälle ja paranevalle tuloskehitykselle. Liiketoimintaryhmän
operatiiviset kulut ovat vuositasolla laskeneet merkittävästi.
Tilauskanta on kasvanut vuoden 2002 loppupuolella. Liiketoimintaryhmä
parantaa liikevoittoaan selkeästi vuoteen 2002 verrattuna.

Infrastruktuuri ja ympäristö -liiketoimintaryhmän kysyntänäkymät ovat
epäyhtenäiset. Vesi- ja ympäristöpuolen kysynnän odotetaan säilyvän
ennallaan. Liikennejärjestelmäosaamisen kysyntä jatkuu hyvänä.
Rakentamisen palveluiden kysyntä hiipui vuoden 2002 loppupuolella ja
alan kysynnän pikaista toipumista ei ole odotettavissa.

Saksan luotijuna- ja kevytraideliikennehankkeet, Sveitsin
tunneliprojektit, Ranskan vesi- ja tulvaprojektit sekä Suomessa
investoinnit Vuosaaren satamaan ja liikenneväyliin luovat hyvän pohjan
liiketoimintaryhmän toiminnalle vuonna 2003. Turvallisuussuunnittelu,
telematiikka ja tulvilta suojautuminen ovat Jaakko Pöyry Infran
tuotteita, joille löytyy kysyntää kansainvälisesti myös Euroopan
ulkopuolella. Liiketoimintaryhmän markkina-asema ja tilauskanta ovat
hyvät. Liikevoitto säilyy vakaana vuonna 2003.

Markkinatilanne ja suhdannenäkymät ovat poliittisesta epävarmuudesta
johtuen haastavat vuonna 2003. Jaakko Pöyry Group -konsernin markkina-
asema, tilauskanta ja taserakenne ovat kuitenkin hyvät. Konsernin
kustannusrakenne on vuonna 2002 keventynyt sopeuttamistoimenpiteiden
seurauksena. Yllä esitettyihin liiketoimintaryhmien näkymiin ja
konsernin tilauskantaan perustuen konsernin tuloksen arvioidaan
paranevan vuonna 2003 edellyttäen, että yleinen suhdannetilanne ei
vuoden aikana enää heikkene. Eräiden tilauskannassa olevien
merkittävien projektien kuormitusvaikutus alkaa vuoden toisella
neljänneksellä ja siksi konsernin tulosparannus ajoittuu vuoden
jälkipuoliskolle.

                                12(20)

JAAKKO PÖYRY GROUP -KONSERNI

TULOSLASKELMA
M euro                      2002     2001


LIIKEVAIHTO                   407,0     431,8

Liiketoiminnan muut tuotot            1,4      2,0

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                    -0,1     +0,2

Poistot                     -13,3     -13,2
Liiketoiminnan kulut              -376,6    -392,8

LIIKEVOITTO                   18,4     28,0
% liikevaihdosta                 4,5      6,5

Rahoitustuotot ja -kulut             -0,3     -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ          18,1     26,3

Satunnaiset erät                 0,0      0,0

VOITTO ENNEN VEROJA
JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA              18,1     26,3

Välittömät verot                 -5,7     -7,3
Vähemmistön osuus                -0,1     -1,0

TILIKAUDEN VOITTO                12,3     18,0                                13(20)

TASE
M euro                      2002     2001

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet              5,9      6,1
Konserniliikearvo                34,0     31,9
Aineelliset hyödykkeet              26,8     31,4
Sijoitukset                   12,5     13,2
Yhteensä                     79,2     82,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset              7,1      7,6
Lyhytaikaiset saamiset             139,0     144,8
Rahoitusarvopaperit ja rahat           26,0     32,5
Yhteensä                    172,1     184,9

                        251,3     267,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                   13,8     13,9
Ylikurssirahasto                 24,8     23,1
Vararahasto                   18,2     18,1
Kertyneet voittovarat              35,2     31,6
Tilikauden voitto                12,3     18,0
Yhteensä                    104,3     104,7

VÄHEMMISTÖN OSUUS                 5,0      5,1

VIERAS PÄÄOMA*)
Pitkäaikainen vieras pääoma           23,1     20,3
Lyhytaikainen vieras pääoma           118,9     137,4
Yhteensä                    142,0     157,7

                        251,3     267,5

*) Korollinen vieras pääoma           19,9     29,2
  Koroton vieras pääoma            122,1     128,5                                14(20)

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT        2002     2001

Sijoitetun pääoman tuotto, %           14,5     21,2

Oman pääoman tuotto, %              11,3     17,8

Omavaraisuusaste, %               51,0     48,9

Velkaantumisaste, %               -5,6     -3,0

Maksuvalmius                   1,4      1,3

Konsultointi ja suunnittelu, M euro       301,6     298,1
Kokonaistoimitukset, M euro            6,8     21,8
Tilauskanta yhteensä, M euro          308,4     319,9

Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, M euro     9,1      7,9
Osuus liikevaihdosta, %              2,2      1,8

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, M euro      2,5      0,1
Osuus liikevaihdosta, %              0,6      0,0

Henkilöstö konserniyhtiöissä,
keskimäärin                   4 635     4 584
Henkilöstö osakkuusyrityksissä,
keskimäärin                    195      199

Henkilöstö konserniyhtiöissä 31.12.      4 632     4 584
Henkilöstö osakkuusyrityksissä 31.12.       194      197


                                15(20)

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT            2002     2001

Tulos/osake, euro                0,90     1,30

Oma pääoma/osake, euro              7,57     7,69

Osingonjako, M euro                8,3 1)    8,2

Osinko/osake, euro                0,60 1)    0,60

Osinko/tulos, %                 66,7     46,1

Efektiivinen osinkotuotto, %           4,0      3,7

Hinta/voitto -suhde (P/E)            16,7     12,3

Osakkeiden osakeantioikaistu kurssikehitys, euro
Keskikurssi                   16,43     18,09
Ylin kurssi                   19,00     21,00
Alin kurssi                   11,40     15,00
Vuoden lopun kurssi               15,00     16,00

Osakekannan markkina-arvo,
ulkona olevat osakkeet, M euro         206,7     218,0
omat osakkeet, M euro               0,2      4,9

Osakkeiden vaihto
Osakkeet, 1000 kpl               1 615     2 280
Vaihdon osuus kokonaismäärästä, %        11,8     16,5

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1 000 kpl
Keskimäärin vuoden aikana           13 696    13 838
Vuoden lopussa                 13 782    13 624

1) Hallituksen ehdotus                                16(20)

VASTUUSITOUMUKSET                2002     2001
M euro


Velat, joiden vakuudeksi on pantattu arvopapereita
tai annettu kiinnityksiä, yhteensä        0,0      0,0

Annetut pantit ja kiinnitykset omasta velasta
Yrityskiinnitykset                0,0      0,4
Yhteensä                     0,0      0,4

Muusta omasta sitoumuksesta
Pantatut arvopaperit               2,5      2,4
Kiinteistökiinnitykset              0,0      1,4
Vuokra- ja leasingvastuut            46,1     52,8
Eläkevastuut                   0,0      0,0
Muut vastuut                   25,1     31,9
Yhteensä                     73,7     88,5

Osakkuusyritysten puolesta

Muut vastuutMuiden puolesta
Pantatut arvopaperit               0,1      0,2
Kiinteistökiinnitykset              3,8      3,8
Muut vastuut                   0,1      0,0
Yhteensä                     4,0      4,0

Annetut pantit, kiinnitykset ja vastuut yhteensä
Pantatut arvopaperit               2,6      2,6
Kiinteistökiinnitykset              3,8      5,2
Yrityskiinnitykset                0,0      0,4
Vuokra- ja leasingvastuut            46,1     52,8
Eläkevastuut                   0,0      0,0
Muut vastuut                   25,2     31,9

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Valuuttatermiinisopimukset,           11,9     12,5
nimellisarvot

Sopimusten nimellisarvot eivät yksin
tarkasteltuina anna kuvaa konsernin
riskiasemasta


                                17(20)

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
M euro                      2002     2001

Metsäteollisuus                 137,9     150,2
Metsäteollisuuden konsultointi          35,8     46,4
Energia                     111,2     127,0
Infrastruktuuri & ympäristö           122,7     107,5
Muut ja eliminoinnit               -0,6      0,7
Yhteensä                    407,0     431,8

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
M euro, osuus liikevaihdosta %         M euro   % M euro  %

Metsäteollisuus                 13,3  9,6  17,8 11,9
Metsäteollisuuden konsultointi          0,2  0,4   1,3 2,8
Energia                     -0,7 -0,7  -0,6 -0,5
Infrastruktuuri & ympäristö            8,5  6,9   7,9 7,3
Muut                       -2,9      1,6
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ               18,4  4,5  28,0 6,5
Rahoituserät                   -0,3     -1,7
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ          18,1     26,3

TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
Metsäteollisuus                 77,7     74,2
Metsäteollisuuden konsultointi          7,5     18,5
Energia                     123,8     123,5
Infrastruktuuri & ympäristö           99,4     103,7
Yhteensä                    308,4     319,9

Konsultointi ja suunnittelu           301,6     298,1
Kokonaistoimitukset                6,8     21,8
Yhteensä                    308,4     319,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
Pohjoismaat                   117,5     138,3
Manner-Eurooppa                 172,8     159,9
Aasia                      60,3     66,4
Pohjois-Amerikka                 21,5     29,5
Etelä-Amerikka                  22,2     25,4
Muut                       12,7     12,3
Yhteensä                    407,0     431,8
                                18(20)

                         2002     2001
HENKILÖSTÖ
Metsäteollisuus                 1 891     1 842
Metsäteollisuuden konsultointi          272      311
Energia                     1 094     1 193
Infrastruktuuri & ympäristö           1 342     1 206
Muut                        33      32
Yhteensä 31.12.                 4 632     4 584
                                19(20)

LIIKETOIMINTARYHMÄT
M euro                 1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             39,6  34,6  29,7   34,0
Metsäteollisuuden konsultointi      10,1  10,2   7,9   7,6
Energia                 24,1  27,8  30,9   28,4
Infrastruktuuri & ympäristö       27,0  30,9  28,0   36,8
Muut                   -0,4   0,0  -0,4   0,2
Yhteensä                100,4  103,5  96,1  107,0

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              5,6   2,9   2,3   2,5
Metsäteollisuuden konsultointi      0,4   0,6   0,0   -0,8
Energia                 -1,4  -0,5  -0,3   1,5
Infrastruktuuri & ympäristö        1,8   1,8   2,3   2,6
Muut                   -1,0  -0,1  -0,8   -1,0
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           5,4   4,7   3,5   4,8
Rahoituserät               -0,2   0,3  -0,4   0,0
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       5,2   5,0   3,1   4,8

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             66,5  60,3  72,2   77,7
Metsäteollisuuden konsultointi      11,7   7,2   6,9   7,5
Energia                 113,2  119,6  125,4  123,8
Infrastruktuuri & ympäristö       96,9  93,8  97,3   99,4
Yhteensä                288,3  280,9  301,8  308,4

Konsultointi ja suunnittelu       270,5  266,8  292,6  301,6
Kokonaistoimitukset           17,8  14,1   9,2   6,8
Yhteensä                288,3  280,9  301,8  308,4
                                20(20)

LIIKETOIMINTARYHMÄT
M euro                 1-3/01 4-6/01 7-9/01 10-12/01

LIIKEVAIHTO
Metsäteollisuus             40,0  38,9  33,3   38,0
Metsäteollisuuden konsultointi      12,1  11,7  11,2   11,4
Energia                 34,1  33,0  28,0   31,9
Infrastruktuuri & ympäristö       26,9  26,3  24,6   29,7
Muut                   0,0   0,0   1,0   -0,3
Yhteensä                113,1  109,9  98,1  110,7

LIIKEVOITTO JA VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
Metsäteollisuus              5,1   4,7   4,3   3,7
Metsäteollisuuden konsultointi      0,2   0,4  -0,1   0,8
Energia                 -4,4   0,6   1,5   1,7
Infrastruktuuri & ympäristö        2,1   1,4   1,0   3,4
Muut                   4,5  -0,6  -1,0   -1,3
LIIKEVOITTO YHTEENSÄ           7,5   6,5   5,7   8,3
Rahoituserät               -0,6  -0,4  -0,5   -0,2
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       6,9   6,1   5,2   8,1

TILAUSKANTA
Metsäteollisuus             93,5  82,2  76,7   74,2
Metsäteollisuuden konsultointi      22,8  23,0  20,4   18,5
Energia                 90,3  91,2  93,4  123,5
Infrastruktuuri & ympäristö       95,5  96,2  96,6  103,7
Yhteensä                302,1  292,6  287,1  319,9

Konsultointi ja suunnittelu       278,6  272,6  265,9  298,1
Kokonaistoimitukset           23,5  20,0  21,2   21,8
Yhteensä                302,1  292,6  287,1  319,9